姑苏说手机版

冷泉亭记

朝代:南北朝

作者:白居易

原文:

  东南山水,余杭郡为最。就郡言,灵隐寺为尤。由寺观,冷泉亭为甲。亭在山下,水中央,寺西南隅。高不倍寻,广不累丈;而撮奇得要,地搜胜概,物无遁形。春之日,吾爱其草薰薰,木欣欣,可以导和纳粹,畅人血气。夏之夜,吾爱其泉渟渟,风泠泠,可以蠲烦析酲,起人心情。山树为盖,岩石为屏,云从栋生,水与阶平。坐而玩之者,可濯足于床下;卧而狎之者,可垂钓于枕上。矧又潺湲洁彻,粹冷柔滑。若俗士,若道人,眼耳之尘,心舌之垢,不待盥涤,见辄除去。潜利阴益,咳胜言哉?斯所以最余杭而甲灵隐也。杭自郡城抵四封,丛山复湖,易为形胜。先是,领郡者,有相里尹造作虚白亭,有韩仆射皋作候仙亭,有裴庶子棠棣作观风亭,有卢给事元辅作见山亭,及右司郎中河南元藇最后作比亭。于是五亭相望,如指之列,可谓佳境殚矣,能事毕矣。后来者,虽有敏心巧目,无所加焉。故吾继之,述而不作。长庆三年,八月十三日记。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  dōng nán shān shuǐ ,yú háng jun4 wéi zuì 。jiù jun4 yán ,líng yǐn sì wéi yóu 。yóu sì guān ,lěng quán tíng wéi jiǎ 。tíng zài shān xià ,shuǐ zhōng yāng ,sì xī nán yú 。gāo bú bèi xún ,guǎng bú lèi zhàng ;ér cuō qí dé yào ,dì sōu shèng gài ,wù wú dùn xíng 。chūn zhī rì ,wú ài qí cǎo xūn xūn ,mù xīn xīn ,kě yǐ dǎo hé nà cuì ,chàng rén xuè qì 。xià zhī yè ,wú ài qí quán tīng tīng ,fēng líng líng ,kě yǐ juān fán xī chéng ,qǐ rén xīn qíng 。shān shù wéi gài ,yán shí wéi píng ,yún cóng dòng shēng ,shuǐ yǔ jiē píng 。zuò ér wán zhī zhě ,kě zhuó zú yú chuáng xià ;wò ér xiá zhī zhě ,kě chuí diào yú zhěn shàng 。shěn yòu chán yuán jié chè ,cuì lěng róu huá 。ruò sú shì ,ruò dào rén ,yǎn ěr zhī chén ,xīn shé zhī gòu ,bú dài guàn dí ,jiàn zhé chú qù 。qián lì yīn yì ,ké shèng yán zāi ?sī suǒ yǐ zuì yú háng ér jiǎ líng yǐn yě 。háng zì jun4 chéng dǐ sì fēng ,cóng shān fù hú ,yì wéi xíng shèng 。xiān shì ,lǐng jun4 zhě ,yǒu xiàng lǐ yǐn zào zuò xū bái tíng ,yǒu hán pú shè gāo zuò hòu xiān tíng ,yǒu péi shù zǐ táng dì zuò guān fēng tíng ,yǒu lú gěi shì yuán fǔ zuò jiàn shān tíng ,jí yòu sī láng zhōng hé nán yuán yǔ zuì hòu zuò bǐ tíng 。yú shì wǔ tíng xiàng wàng ,rú zhǐ zhī liè ,kě wèi jiā jìng dān yǐ ,néng shì bì yǐ 。hòu lái zhě ,suī yǒu mǐn xīn qiǎo mù ,wú suǒ jiā yān 。gù wú jì zhī ,shù ér bú zuò 。zhǎng qìng sān nián ,bā yuè shí sān rì jì 。

相关翻译

冷泉亭记译文及注释

  东南地区的山水胜景,余杭郡的最好;在郡里,灵隐寺的景 ...

相关赏析

冷泉亭记导读

到杭州游灵隐寺,用得上“热闹”二字。人流、香火、音响,加 ...

冷泉亭记赏析

本篇选自《白居易集》。长庆二年(822)至四年,作者任杭州刺史 ...

作者介绍

白居易
白居易 白居易(772─846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原(今属山西),后迁居下邓邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活及人民疾苦,有较...
Copyright © 2017 - 2021, 姑苏说 All Rights Reserved.